Wat spreken we af?

Geen onverwachte verrassingen, maar duidelijke afspraken.

Mag ik een opdracht voor je doen? Dan maken we daar vooraf duidelijke afspraken over. Zodat we allebei weten waar we aan toe zijn.

Offerte
Onze afspraken vind je terug in mijn offerte. Hierin vind je:

• je wensen Wat is de maximale lengte, het taalniveau of het doel van de tekst?
• het tarief Ik hanteer een uurtarief. Ik maak een inschatting van het aantal uren dat ik voor je opdracht nodig heb. Bij een grote opdracht kunnen we ook een totaalbedrag afspreken.
• de planning Wanneer levert wie wat aan? We spreken samen een deadline af.

Voorwaarden
Wil je meer weten over de condities waaronder Tekstbureau Saer werkt?
Hieronder vind je de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Begrippen

Wie zijn ‘jij’ en ‘ik’ in deze voorwaarden?
‘Jij’ staat voor de opdrachtgever en afnemer van mijn werk.
‘Ik’ staat voor Tekstbureau Saer, de leverancier van de tekst of dienst.

Jouw gegevens
Ik behandel je gegevens vertrouwelijk. Ook nadat de opdracht is afgerond.

Offerte
Voordat ik aan je opdracht begin, leg ik een aantal afspraken vast in een offerte. Zo weten we
allebei waar we aan toe zijn. Je vindt in de offerte:
 een omschrijving van de opdracht (je wensen, de omvang);
 het (gebruiks)doel van de gevraagde tekst of dienst;
 de planning (wie levert welke gegevens aan en wanneer?);
 het verwachte factuurbedrag.
De offerte is gratis en vrijblijvend. Voorstellen, die ik in de offerte noem, zijn mijn eigendom.

Proefopdracht
Wil je dat ik eerst een proefopdracht voor je doe? Dan maken we daar aparte prijsafspraken voor.

Correctieronde
Jij beoordeelt mijn aangeleverde teksten en geeft aan of je tevreden bent. Eventuele wijzigingen voer
ik bij de eerste correctieronde gratis voor je door. Wil je de tekst daarna nog verder aanpassen? Dan
maken we nieuwe afspraken over de prijs.

Tussentijdse wijzigingen
Verander je de opdracht tussentijds? Dan maken we nieuwe afspraken, zowel over de prijs als over
de planning.
Stel je de opdracht tussentijds uit of trek je hem in? Dan krijg je van mij alleen de teksten, die op dat
moment af zijn. Voor deze geleverde teksten stuur ik je een factuur. Die betaal je binnen de
afgesproken betalingstermijn. Voor het weggevallen deel van de opdracht spreken we een
schadevergoeding af. Deze bedraagt minimaal 25% van het factuurbedrag van het niet uitgevoerde
deel van de opdracht.

Overmacht
Haal ik de afgesproken deadline niet door overmacht? Bijvoorbeeld door ziekte of een andere
calamiteit? Dan informeer ik je hier meteen over. We spreken in dit geval een nieuwe deadline af.
Duurt de overmachtsituatie langer dan twee maanden? Dan kun je onze overeenkomst schriftelijk
beëindigen. Je betaalt dan alleen voor het deel van de opdracht dat wel is afgerond.

Te laat
Is er geen sprake van overmacht, maar lever ik een tekst of dienst – of een deel daarvan – toch te laat
bij je in? Dan krijg je korting op het factuurbedrag.
Bijvoorbeeld: Ik lever één van de afgesproken tien teksten te laat in. Je krijgt dan maximaal 10% (1/10
x 100%) korting op het totale factuurbedrag. Is die ene tekst vergeleken met de overige negen teksten
kort? Dan word je korting lager dan 10%.

Inhoud en vrijwaring
Jij controleert de inhoud van de door mij geleverde teksten en diensten op onjuistheden en
onzorgvuldigheden. Wat de inhoud betreft ben jij immers de deskundige.
Jij aanvaardt de aansprakelijkheid die uit deze geleverde teksten en diensten voortvloeit. Je vrijwaart
mij van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving. Deed ik iets met
opzet of heb ik me roekeloos gedragen? Dan vervalt deze vrijwaring.

Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade, die ontstaat door mijn geleverde werk. Oordeelt een
rechter dat ik toch aansprakelijk ben? Dan ben ik alleen aansprakelijk voor vergoeding van de schade
tot maximaal het afgesproken factuurbedrag.

Auteursrechten
Zolang mijn werk niet is geleverd of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten ervan bij mij.
Ook na levering van mijn teksten houd ik mijn auteursrechtelijke bevoegdheden.

Publicatie
Je mag mijn teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet één keer publiceren voor het doel
dat we samen hebben afgesproken. Wil je mijn werk voor andere doeleinden gebruiken? Dan sluiten
we hiervoor een aanvullende overeenkomst af. Dit doen we ook wanneer je de tekst in een ander
medium publiceert dan wij afspraken.

Naamsvermelding
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht. Heb je hier bezwaar tegen?
Dan geef je me dit bij het verlenen van de opdracht door. Ik kan ook eisen dat mijn naam niet
wordt vermeld of dat je in plaats van mijn naam mijn pseudoniem gebruikt.

Aanpassing
Verander je de door mij geleverde tekst ingrijpend zonder mijn toestemming? Dan kan ik het gebruik
van die tekst verbieden (Auteurswet). Je betaalt dan voor het werk dat ik tot dan toe voor je deed.
Besluit je in deze situatie onze overeenkomst tussentijds te beëindigen? Dan betaal je een
schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Overheid
Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd maak je bij publicatie altijd
het auteursrechtelijk voorbehoud zoals bedoeld wordt in artikel 15b van de Auteurswet. Onder de
toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door de overheid als de publicatie in naam van de
overheid.

Inbreuk
Maak je inbreuk op het auteursrecht? Dan heb ik recht op een schadevergoeding. Je maakt inbreuk
op het auteursrecht als je bijvoorbeeld mijn werk:
 publiceert voor een ander gebruik dan we hadden afgesproken;
 opnieuw gebruikt zonder mijn toestemming;
 aantast;
 publiceert zonder naamsvermelding.
Laat ik voor jouw opdracht teksten maken door derden? Dan gelden de bovenstaande voorwaarden
ook voor deze teksten. Ik garandeer dat je deze teksten van derden mag gebruiken.

Betaling
Bij grote opdrachten betaal je in termijnen, ook al gebruik je de geleverde teksten nog niet. Deze
termijnen spreken we van tevoren af.
Je betaalt de factuur binnen dertig dagen na factuurdatum. Na die dertig dagen verhoog ik het
factuurbedrag met de wettelijke rente. Is het nodig om een incassobureau in te schakelen voor de
betaling? Dan zijn de incassokosten voor jouw rekening.

Geschillen
Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Hebben we een geschil? Dan
proberen we er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet, dan beslist een rechter.

Tekstbureau Saer      KvK Arnhem 09196076       BTW NL 002104184B18